Crime

Suspects who killed man and stole more than 10 million worth of jewelry charged

ሰው በመግደልና ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ ጌጣጌጦች በመዝረፍ የተጠረጠሩ ተከሰሱ 17 December 2017 ታምሩ ጽጌ መርካቶ አመዴ ገበያ ተብሎ በሚጠራው የገበያ ሥፍራ የወርቅና የብር ጌጣጌጦች መሥሪያና መሸጫ ሱቅ ውስጥ፣ አንድ ሰው በመግደል 10.4 ሚሊዮን ብር ዘርፈዋል የተባሉ ተጠርጣሪዎች ክስ ተመሠረተባቸው፡፡ ...